Drukuj

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

16 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego 9 kwietnia br.

Spotkanie konsultacyjne skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Otwierając konferencję Pani Marszałek Elżbieta Polak podkreśliła istotę współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi w procesie planowania przyszłego okresu programowania na lata 2014-2020.

Uczmy się na doświadczeniach

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały dokonania bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w odniesieniu do realizowanych w naszym województwie programów operacyjnych: komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dyrektorzy Departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie tych programów Panowie Marek Kamiński oraz Paweł Sługocki podsumowali dotychczasowe osiągnięcia w realizacji programów przy jednoczesnym nawiązaniu do działań, które będą kontynuowane w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020.

Zaprojektowani na przyszłość

W drugiej części spotkania Pani Marszałek szczegółowo omówiła Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pani Marszałek zwróciła uwagę na znaczną zmianę w zakresie konstrukcji programu i sposobu zarządzania w nowej perspektywie. Nowy program regionalny będzie dwufunduszowy, łączący w sobie środki Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Lubuskiego, po raz pierwszy będzie miał kompetencję zarządzania zarówno środkami EFRR, jak i EFS. Z jednej strony daje to większe możliwości wpływania na zmiany społeczno-gospodarcze regionu, z drugiej zaś stanowi spore wyzwanie oraz odpowiedzialność.

Prezentując zakres wsparcia objęty w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych Pani Marszałek niejednokrotnie akcentowała rolę Beneficjentów w procesie wykorzystania środków przyznanych naszemu województwu. Przedstawiony został wstępny podział alokacji – Naszym celem jest, aby tak duże pieniądze, które w tej perspektywie spłyną  do naszego regionu były wykorzystane inteligentnie – podkreślała Pani Marszałek. Jest to szczególnie ważne ze względu na zaostrzenie zasad wydatkowania środków, które prezentuje Komisja Europejska.

Porozmawiajmy

Najważniejszym punktem konferencji była debata na temat założeń RPO –Lubuskie 2020 podczas której głos zabrali zaproszeni przedstawiciele samorządów. Pierwszy głos zabrał wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, który pytał o wysokość środków dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie. Apelował także do przyszłych beneficjentów, żeby najpierw startowali po pieniądze centralne i dopiero, jak się nie uda, kierowali zainteresowanie po wsparcie regionalne. Pozwoli to na realizację większej liczby przedsięwzięć przy udziale środków unijnych.

Następnie o głos poprosił Pan Wadim Tyszkiewicz reprezentujący Stowarzyszenie Lubuskich Burmistrzów Wójtów i Prezydentów. Wyraził  obawę, iż zaproponowane wsparcie w ramach Programu oraz podział alokacji spowoduje, iż faktycznie do samorządów trafi niewiele środków.  W odpowiedzi Pani Marszałek podkreśliła, iż będą pieniądze dla samorządów w ramach RPO – Lubuskie 2020 na realizację wielu zadań w ramach większości Osi Priorytetowych. Ponadto samorządy będą Beneficjentami inwestycji realizowanych przez inne podmioty na ich terenie i to również należy mieć na uwadze.

Samorządowcy pytali również o możliwość finansowania dróg lokalnych, infrastruktury edukacji, a także możliwość realizacji zadań w zakresie budowy kanalizacji. Poruszono również kwestie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu.

Radny województwa lubuskiego Edward Fedko, odniósł się do założeń kilku osi priorytetowych. Apelował o racjonalne rozdysponowanie środków z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców regionu. Apelował także do samorządowców o aktywne włączenie się w prace nad programem. – Dobrze, że szybko zaczęliśmy tę dyskusję. Dobrze, że widzimy luki w Programie. Wykorzystajmy tę szansę – mówił.

Czas trudnych decyzji

Spotkanie podsumowała Pani Małgorzata Mizera-Wołowicz, Zastępczyni Dyrektorki Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – Ta perspektywa będzie zupełnie inna niż dotychczasowe. Już na przykładzie wdrażania środków z Krajowej Rezerwy Wykonania chcieliśmy Państwu pokazać, że sięganie po nowe środki unijne nie będzie już takie proste. To Strategia EUROPA 2020 pokazuje kierunek, w którym mamy podążać, czyli przede wszystkim rozwój gospodarki, jak również aktywne podejście do kwestii społecznych. Na pewno będziemy musieli dokonywać trudnych wyborów. Czeka nas również trudne zadanie połączenia w jednym programie dwóch funduszy.

Spotkajmy się

Konferencja otworzyła cykl spotkań na temat okresu programowania na lata 2014-2020. Już teraz opracowywany jest harmonogram spotkań w regionie. Planowane są spotkania w poszczególnych powiatach naszego regionu (dedykowane bardzo szerokiemu gremium odbiorców) oraz spotkania branżowe dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Na spotkaniach tych będzie możliwość bardziej szczegółowego zapoznania się z możliwościami, jakie wynikają z założeń RPO –Lubuskie 2020 oraz przedstawienia uwag, wniosków propozycji. Każdy głos się liczy, bo tylko wspólna praca nad nowym programem regionalnym zapewni jego skuteczną realizację.

Do pobrania:

Prezentacja Marszałek Elżbiety Polak

Podsumowanie realizacji EFS 16.04.13

Podsumowanie realizacji LRPO 16.04.13

Założenia RPO – Lubuskie 2020

Wstępny procentowy podział alokacji