Drukuj

RPO gwarantuje zrównoważony rozwój województwa

Województwo rozwija się w sposób zrównoważony. Co więcej: ten kierunek będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej UE.  Dowód? Stosunek alokacji w ramach RPO Lubuskie 2020 ustalony pomiędzy miasta wojewódzkie, miasta subregionalne oraz obszary wiejskie jest bardzo zbliżony. To oznacza, że RPO jest tak zaprojektowany, by cały region mógł na nim zyskać: zarówno obszary o największym potencjale wzrostu jak i tereny najbardziej zaniedbane.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla miast wojewódzkich Zielonej Góry i Gorzowa i ich obszarów funkcjonalnych to łącznie 11,5 proc. całej alokacji RPO Lubuskie 2020. Więcej, bo aż 14,84 proc. alokacji będzie przeznaczone na miasta subregionalne w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), natomiast na obszary wiejskie w ramach OSI trafi 10,6 proc. alokacji. Taki podział oznacza, że zrównoważony rozwój regionu będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej UE. Przypomnijmy, że cała alokacja RPO Lubuskie 2020 to 906,1 mln euro.

OSI obszary wiejskie: 10,6% alokacji RPO

OSI miasta subregionalne: 14,84 % alokacji RPO

ZIT zielonogórski i gorzowski : 11,5 % alokacji RPO

 

Terytorialny wymiar interwencji

Umowa Partnerstwa (projekt przyjęty przez Radę Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.), a wcześniej Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2010 r.), a także Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2012 r.) określa tzw. terytorialny wymiar interwencji, odległy od stosowanego dotąd wymiaru wyłącznie sektorowego. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych  na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych powiązań.

Zrównoważone podejście do rozwoju regionu i odnoszenie się do dodatkowego wsparcia dla ZIT-ów w województwie nie może oznaczać równego podziału środków. Zrównoważone podejście to podejście m.in. terytorialne.

Wymiar terytorialny jest podstawową zasadą programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Nowa polityka spójności opiera się na dopasowaniu interwencji do zdiagnozowanych potrzeb poszczególnych terytoriów (potencjały oraz bariery). To podejście ma zastosowanie również w na poziomie regionalnym, co zostało opisane i wskazane we wszystkich dotychczas przygotowanych projektach RPO L2020. Terytorialne podejście oznacza przekazanie znaczącej części środków do zarządzania regionom oraz oznacza koncentrację wsparcia w oparciu o OSI (Obszary Strategicznej Interwencji). Oparcie interwencji na OSI jest podstawową zasadą polityki rozwojowej prowadzonej przez Polskę.

Jednym z najważniejszych OSI jest: Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz OSI: obszary wiejskie , w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców  do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, a także OSI: ośrodki subregionalne i lokalne. SRWL również je wskazuje i dokładnie opisuje. W końcu wspomniane trzy rodzaje OSI znalazły swoje odzwierciedlenie w interwencji zaplanowanej na poziomie projektu RPO L2020.

OSI Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne będą wspierane za pośrednictwem specjalnego instrumentu rozwoju terytorialnego jakim jest ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, art. 7 rozp. 1301/2013 w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia). Dla pozostałych OSI będą realizowane specjalne formy wsparcia uwzględniające specyficzne potrzeby, będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powstałe bariery i jednocześnie wykorzystujące ich potencjały, które mogą zainicjować procesy rozwojowe.

W przypadku województwa lubuskiego, Zarząd Województwa zdecydował o realizacji instrumentu jakim jest ZIT wyłącznie w miastach wojewódzkich (Gorzów Wlkp., Zielona Góra). Oznacza to, że oba obszary funkcjonalne muszą spełnić szereg warunków, aby otrzymać wsparcie finansowe, zarówno podstawową jak i dodatkową alokację. Każda z realizowanych inwestycji zostanie poddana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Nie należy zapominać o znaczącej realizacji wskaźników Programu, na które owe inwestycje miejskie się składają. Podobnie Strategie ZIT, Instytucja Zarządzająca RPO jest zobowiązana do ich oceny. Korzystanie ze środków RPO przez oba miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne nie jest bezwarunkowe i automatyczne.

Działania w ramach RPO L2020 szczególnie dedykowane dla OSI (ośrodki subregionalne i lokalne, obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe) zostały wskazane w dokumencie (sekcja 4, Terytorialne podejście do rozwoju  terytorialnego).