Drukuj

RPO-L2020 – negocjacje na finiszu

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 został przesłany do Komisji Europejskiej 10 kwietnia 2014 r. Pierwsze uwagi KE zostały przesłane do władz regionach w sierpniu br., następnie we wrześniu br. rozpoczęły się oficjalne spotkania negocjacyjne w sprawie Programu.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany merytoryczne w projekcie RPO-L2020, które są wynikiem negocjacji z KE oraz uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Zmiany o charakterze merytorycznym i redakcyjnym zostały wprowadzone do projektu RPO Lubuskie 2020 na podstawie:

 • formalnych uwag Komisji Europejskiej zgłoszonych 18.08.2014 r.;
 • ustaleń pierwszej rundy negocjacyjnej (Warszawa, 25.09.2014 r.);
 • ustaleń drugiej rundy negocjacyjnej (Warszawa, 21.10.2014 r.);
 • ustaleń trzeciej rundy negocjacyjnej (Bruksela, 3-7.11.2014 r.);
 • ustaleń horyzontalnych w procesie negocjacyjnym między Komisją Europejską a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (wrzesień-listopad 2014 r.).

 Diagnoza (Sekcja 1)

 • doprecyzowanie w zakresie wyzwań społecznych i wsparcia w zakresie EFS;
 • aktualizacja danych statystycznych.

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i Innowacje

 • przeformułowanie brzmienia celów szczegółowych dla poszczególnych PI;
 • połączenie zakresu wsparcia Priorytetu Inwestycyjnego (PI) 3a (promowanie przedsiębiorczości…) z PI 3d (wspieranie zdolności MŚP do wzrostu…); tym samym z Programu został usunięty PI 3d. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na zakres interwencji, całość wsparcia pośredniego dla przedsiębiorstw, uwzględniającego system popytowy, został skonsolidowany w ramach PI 3a;
 • zapisanie restrykcyjnych warunków wsparcia dla IOB i infrastruktury wsparcia MŚP (wsparcie na rzecz budowy nowej infrastruktury tylko w ograniczonym zakresie; bez możliwości dla powstania infrastruktury dublującej już istniejącą w regionie (konieczność zapewnienia optymalnego wykorzystania istniejącej zasobów (autostrady, drogi szybkiego ruchu), terenach zdegradowanych); preferencje dla tworzenia stref inwestycyjnych na nieużytkach, terenach w pobliżu inwestycji transportowych; konieczność wskazania zapotrzebowania na tworzenia nowych stref, itd.;
 • dodanie wskaźników produktu zgodnie z listą: common indicators KE, dodanie wskaźników rezultatu zgodnie ze wskazówkami i wymaganiami KE;
 • określenie dla OP1 wyłącznie trybu konkursowego;
 • usunięcie z listy beneficjentów klastrów na rzecz wspierania partnerstw i zrzeszeń przedsiębiorców (mikro, małych i średnich) oraz menadżerów klastrów jako Instytucji Otoczenia Biznesu;
 • usunięcie z listy beneficjentów przedsiębiorstw społecznych (beneficjenci OP 1 muszą spełniać warunki określone dla MŚP);
 • usunięcie z listy beneficjentów grup producentów rolnych (beneficjenci OP 1 muszą spełniać warunki określone dla MŚP);
 • dodanie zapisów dotyczących zasad udzielania wsparcia dla dużych przedsiębiorstw (możliwość wsparcia w PI 1b, tylko w ramach konsorcjum/partnerstwa oraz pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki;
 • dodanie definicji tzw. „pierwszej produkcji” w PI 1b;
 • dodanie zapisu określającego wartość alokacji (kwota) w PI 1b: 49,9 mln euro.

Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy:

 • przeformułowanie celu szczegółowego i dodanie wskaźników z listy common indicators KE;
 • brak możliwości realizacji projektów z zakresu e-edukacji (tego typu projekty będą realizowane tylko z EFS przez Program „Cyfrowa Szkoła” w CT10 – OP 8);
 • w Programie zamieszczono obowiązkowy wspólny zapis dotyczący Zespołu Koordynacyjnego prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna:

 • przeformułowanie celu szczegółowego i dodanie wskaźników z listy common indicators KE;
 • projekty dotyczące modernizacji energetycznej infrastruktury ochrony zdrowia będą podlegać restrykcyjnym warunkom określonym dla obszaru zdrowia w RPO-L2020 PI 9a (uzależnienie realizacji inwestycji od mapowania potrzeb) oraz akceptacji przez komitet sterujący planu działań w obszarze ochrony zdrowia;
 • Program zawiera ustalone z KE zasady wyboru projektów dotyczące efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji, działań związanych z kogeneracją, termomodernizacją szpitali etc.

 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura:

 • przeformułowanie celów szczegółowych i dodanie wskaźników z listy common indicators KE;
 • zmniejszenie alokacji na wsparcie dla OSP do 2,6 mln euro (decyzja ZWL z 23.10.2014 r.);
 • zwiększenie alokacji na gospodarkę odpadami PI 6a (2 mln euro) w stosunku do gospodarki wodno-ściekowej (PI 6b)- zostały dokonane przesunięcia pomiędzy PI (decyzja ZWL z 23.10.2014 r.);
 • w obszarze kultury (PI 6c), w ramach jednego projektu może być finansowany jeden obiekt. Zgodnie
  z definicją KE projektów małej skali, limit na projekty kulturalne w CT6 – 5 mln euro kosztów całkowitych. W RPO został zawarty zapis: „Całkowity koszt inwestycji wspieranych w ramach 6c IP nie może przekroczyć 5 mln euro”;
 • dodanie zapisów horyzontalnych dot. zakresu wsparcia w ramach CT 5 i CT 6, związanych z wypełnieniem dyrektyw UE;
 • przedefiniowanie zakresu wsparcia i typów projektów w ramach PI 6d (ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej) zgodnie z warunkami KE.

Oś Priorytetowa 5 Transport:

 • przeformułowanie celu szczegółowego i dodanie wskaźników z listy common indicators KE;
 • zmniejszenie alokacji na drogi (PI 7b) i zwiększenie na kolej (PI 7d – tabor kolejowy) – decyzja ZWL z 23.10. 2014 r.- zmniejszenie o 5 295 441 euro (wcześniejsze decyzje dot. zmniejszenia alokacji w ramach PI 7b: zmniejszenie alokacji na drogi (PI 7b) i zwiększenie na innowacje (PI 1b) oraz transport miejski (PI 4e) - decyzja ZWL z 11.07.2014 r. – zmniejszenie o 20 753 044 euro; zmniejszenie alokacji na drogi (PI 7b) i zwiększenie na kolej (PI 7d)- decyzja ZWL z 14.10.2014 r.-zmniejszenie o 9 920 635 euro);
 • w treści Programu wprowadzono zapis dotyczący planowanej alokacji na transport kolejowy (41,3 mln euro);
 • w treści RPO wprowadzono zapis dot. zasad zakupu taboru kolejowego.

Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy:

 • przeformułowanie celów szczegółowych i dodanie odpowiednich wskaźników;
 • zmiana alokacji w ramach PI (8i, 8iv, 8v). Zmniejszenie środków w ramach PI 8i oraz 8v, zwiększenie środków w ramach PI 8iv.

 OP 7 Równowaga społeczna:

 • przeformułowanie celów szczegółowych i dodanie odpowiednich wskaźników.

OP 8 Nowoczesna edukacja:

 • zmiana alokacji w ramach PI (10i, 10iv). Zwiększenie alokacji na PI 10iv (szkolnictwo zawodowe) i PI 10i (przedszkola) kosztem szkolnictwa ogólnego (PI 10i) oraz działań na rzecz adaptacyjności pracowników do zmian (PI 8v);
 • zgodnie ze stanowiskiem KE, zdecydowanie większy akcent zostanie położony na edukację przedszkolną oraz edukację zawodową, co odzwierciedla zaplanowana alokacja;
 • wprowadzono limity dotyczące zakupu wyposażenia w ramach PI 10i (do 30% z uwzględnieniem cross-financingu) i PI 10iv (do 20% z uwzględnieniem cross-financingu).

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna:

 • PI 9b (rewitalizacja) – dla projektów kulturalnych limit 2 mln kosztów kwalifikowanych;
 • określenie trzech celów szczegółowych dla infrastruktury edukacyjnej (przedszkola, edukacja na poziomie ogólnym, edukacja zawodowa) i dodanie adekwatnych wskaźników;
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących rewitalizacji;
 • określenie odrębnych celów szczegółowych dla infrastruktury obszaru ochrony zdrowia oraz infrastruktury społecznej i dodanie adekwatnych wskaźników;
 • zapisy horyzontalne dot. zasad wyboru projektów i zakresu interwencji w obszarze usług społecznych (tabela poniżej);
 • zapisy horyzontalne dotyczące zasad wyboru projektów w ramach infrastruktury ochrony zdrowia, oraz zapisy horyzontalne dotyczące opisu interwencji w ramach osi priorytetowej. Zapisy zostały uzgodnione przez MIiR oraz KE, narzucają restrykcyjne warunki, które mogą przyczynić się do opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji oraz pogłębiać istniejące już deficyty regionalne w zakresie dostępu do specjalistycznych usług medycznych (tabela poniżej).

OP 10 Pomoc techniczna:

 • wprowadzenie trzech celów szczegółowych i dobranie adekwatnych wskaźników;
 • zapisy o monitorowaniu realizacji inteligentnych specjalizacji ze środków Pomocy Technicznej;
 • przygotowanie odrębnego dokumentu pt. Plan wykorzystania Pomocy Technicznej w ramach RPO-L2020.

 Wymiar terytorialny (sekcja 4):

 • doprecyzowane zapis dotyczący udziału władz miejskich w procesie wyboru projektów w ramach programu.

 Zastosowanie trybu pozakonkursowego w RPO Lubuskie 2020:

 • zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkania negocjacyjnego 25 września br., między stroną samorządową i KE, tryb pozakonkursowy w programie zostanie znacząco ograniczony i będzie miał zastosowanie tylko w niewielu przypadkach na zasadach określonych w UP (np. monopol kompetencyjny);
 • biorąc pod uwagę powyższe, tryb pozakonkursowy nie będzie obowiązywał dla wszystkich dotychczas ustalonych projektów określanych mianem „strategiczne”; tryb pozakonkursowy będzie  obowiązywał dla następujących obszarów RPO:

a)    projekty dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

b)    projekty dotyczące transportu drogowego;

c)    projekty dotyczące transportu kolejowego;

d)    projekty dotyczące rynku pracy realizowane przez WUP/PUP;

e)    projekty dotyczące integracji społecznej (OPS/PCPR);

f)      projekty dotyczące szkolnictwa zawodowego (EFS);

g)    projekty z obszaru ochrony zdrowia.

 • tryb pozakonkursowy nie będzie również obowiązywał w przypadku trybu wyboru projektów Związków ZIT, również tych wskazanych jako projekty strategiczne zidentyfikowane w strategiach ZIT.

Program został ponownie przesłany do Komisji Europejskiej 28 listopada br. Na początku grudnia KE może zgłosić jeszcze uwagi/sugestie do dokumentu, a ostateczne przekazanie Programu do KE nastąpi do 10 grudnia. br. Pogram zostanie podany do publicznej wiadomości po ewentualnym uwzględnieniu wszystkich uwag ze strony KE.