Drukuj

RPO Lubuskie – 2020 skonsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowymi

W Gorzowie Wielkopolskim w dniu 19 lipca zorganizowano spotkanie konsultacyjne z osobami reprezentującymi trzeci sektor. Miejscem spotkania było Centrum Integracji Społecznej, które realizuje m.in. programy reintegracji społecznej i zawodowej.

Podczas konsultacji zaprezentowano Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020. Pani Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, omówiła Osie Priorytetowe Założeń nowego Programu. Szczególną uwagę poświęcono osiom priorytetowym finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszą Osią Priorytetową ściśle związana z Kapitałem Ludzkim jest Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy i mobilność pracowników. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Kolejną związaną z Kapitałem Ludzkim jest Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa, której głównym celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych. Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę na małą alokację środków w ramach tej osi. Ponadto podnoszono brak w RPO możliwości finansowania projektów związanych ze sportem oraz turystyką. Pani Katarzyna Drożak, Dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej wskazała, że projekty takie mogą się wpisywać w działania związane z integracją. Natomiast Marszałek Województwa wskazała, że projekty w tematyce turystyka mogą być realizowane w ramach działań związanych z promocją gospodarczą województwa. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwrócili się z pytaniem o możliwość pozyskania środków na świetlice środowiskowe. Działania związane z tego typu projektem będą realizowane w ramach włączenia społecznego. Podobnie jak działania skierowane do osób bezdomnych (pośrednio poprzez włączenie społeczne i walkę z ubóstwem) i osób opiekujących się osobami zależnymi. Wskazano również na potrzebę dofinansowania, tworzenia w ramach tej Osi podmiotów ekonomii społecznej. Były też głosy, aby środki skierować do funkcjonujących i powstających podmiotów ekonomii społecznej, tak aby je wzmocnić. Odnośnie zapisów Osi Priorytetowej 11 – Infrastruktura społeczno-edukacyjna, uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na brak zapisów dotyczących budowy budynków przeznaczonych na usługi opiekuńcze. W odpowiedzi poinformowano, że środków w ramach OP 11 jest ograniczona ilość. Ponadto bardziej należy się nastawić na możliwość adaptacji budynku np. gminnego niż budowa od podstaw. Wszystkie uwagi i zalecenia zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad aktualizacją Założeń RPO – Lubuskie 2020.

Prezentacja – diagnoza lubuskiego NGO

Prezentacja ROPS – zdolności finansowania NGO w Lubuskim

Założenia RPO – Lubuskie 2020