Drukuj

Ruszyły konsultacje POWER-a

We wrześniu i październiku br. odbędzie się szereg spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowanego projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa EFS w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym Europejski Fundusz Społeczny będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
  • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.  Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci
  • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER.  Należy podkreślić, iż kształt PO WER w dużej mierze wynika z ustaleń zawartych w obecnie opracowywanej i konsultowanej Umowie Partnerstwa oraz z przygotowywanych regulacji na poziomie Unii Europejskiej.  W związku z powyższym przedstawiony projekt PO WER może ulegać zmianom wynikającym z postępu prac nad Umową Partnerstwa oraz regulacjami europejskimi.  MRR w przypadku ewentualnych zmian w PO WER będzie prezentować kolejne wersje projektu Programu  z uwzględnieniem uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Pobierz plik:

Projekt POWER.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w terminie do 25 października 2013 roku wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag.