Drukuj

Stanowisko Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014-2020

Celem niniejszego stanowiska jest określenie ram dialogu, pomiędzy służbami Komisji a Polską w sprawie przygotowania umowy o partnerstwie i programów. W dokumencie określono kluczowe wyzwania dla poszczególnych państw i przedstawiono wstępne opinie służb Komisji na temat głównych priorytetów finansowania w Polsce w zakresie wydatków publicznych pobudzających wzrost gospodarczy.

Wzywa się w nim do optymalizacji wykorzystania funduszy objętych WRS poprzez ustanowienie wyraźnego powiązania z reformami mającymi na celu poprawę wydajności i konkurencyjności, uzyskanie efektu dźwigni w stosunku do zasobów prywatnych oraz pobudzanie sektorów charakteryzujących się możliwością dużego wzrostu, podkreślając jednocześnie potrzebę zachowania solidarności w Unii i zapewniając zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. Należy także skoncentrować przyszłe wydatki UE na obszarach priorytetowych, aby zmaksymalizować zamierzone rezultaty, zamiast nadmiernie rozdrabniać finansowanie. Środki finansowe UE należy również wykorzystywać w celu finansowania priorytetów na szczeblu unijnym i zapewnienia możliwości czerpania przez Polskę pełnych korzyści z jej członkostwa w UE.

Stanowisko Komisji w sprawie opracowania umowy partnerstwa i programów w Polsce na lata 2014-2020