Drukuj

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 29 maja 2012 r. przekazało do dalszych prac Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej dokument pn. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL).
SRKL jest opracowaną w ramach Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, jedną z dziewięciu strategii rozwoju, przyczyniających się do realizacji celów określonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju.
SRKL ma również służyć osiąganiu celów wskazanych w dokumencie strategicznym Unii Europejskiej, „Europa 2020”, w takich obszarach, jak: wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu kompetencji, zmniejszenie poziomu ubóstwa.
W roku 2011, w ramach współpracy międzyresortowej powstała lista instrumentów określających kierunki interwencji publicznych, które doprowadzą do realizacji celów SRKL w perspektywie roku 2020. Pierwsza wersja Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego została poddana konsultacjom społecznym i międzyresortowym w okresie od 15 listopada do  24 grudnia 2011r.
Obecny projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, zawierający zmiany naniesione  w zakresie właściwości resortu pracy, został przekazany do aktualizacji przez resorty oraz partnerów społecznych.

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego