Drukuj

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (SRSBN RP) jest jedną z obecnie opracowywanych przez rząd, dziewięciu komplementarnych, zintegrowanych strategii rozwoju realizujących Długookresową Strategię Rozwoju Kraju i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju. Strukturę SRSBN RP określiła ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, natomiast zakres merytoryczny strategii został wskazany w przyjętym 24 listopada 2009 r. decyzją Rady Ministrów Planie uporządkowania strategii rozwoju, a następnie zmodyfikowany w wyniku reasumpcji wspomnianej decyzji w dniu 30 kwietnia 2011 r. Koordynatorem opracowania projektu SRSBN RP jest Prezes Rady Ministrów, w imieniu którego funkcję tę wypełnia Minister Obrony Narodowej.
Projekt SRSBN RP jest dokumentem nowej generacji, powstałym w odpowiedzi na wyzwania współczesnego środowiska bezpieczeństwa oraz uwzględniającym wymogi nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem kraju. Po raz pierwszy też strategia z obszaru bezpieczeństwa narodowego została opracowana w powiązaniu z polityką społeczno-gospodarczą kraju oraz w oparciu o metodologię umożliwiającą realizację zawartych w niej zamierzeń, co może uczynić z niej efektywne narzędzie polityki bezpieczeństwa narodowego.

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego