Drukuj

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji. Łączy w sobie diagnozę stanu regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe
i aspiracje jego mieszkańców. Strategia funkcjonować będzie jako plan postępowania władz regionalnych, tak w procesie zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową
i mieszkańcami województwa. Uwzględnienie w Strategii dokumentów planistycznych szczebla międzynarodowego i krajowego gwarantuje skorelowanie procesów rozwojowych województwa lubuskiego z podstawowymi założeniami europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego.

Podejmując w roku 2010 prace nad aktualizacją lubuskiej strategii, należało odpowiedzieć sobie na identyczne pytania, jak te postawione w roku 1999: w jakim punkcie na ścieżce rozwoju znajduje się region i jaka będzie prawdopodobna droga jego rozwoju? Gdzie region powinien się znaleźć w określonym momencie, wyznaczonym horyzontem strategii (tj. za 10 lat)? W jaki sposób osiągnąć pożądany stan?

Odpowiedź na pierwsze z pytań przedstawiono w formie strategicznej diagnozy społeczno-gospodarczej. W toku prac nad określeniem punktu wyjścia powstały dwa raporty: Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego oraz Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji. Pierwszy z nich jest analizą efektów realizacji SRWL w ostatnich latach, a poprzez porównanie danych statystycznych dla województwa lubuskiego z pozostałymi regionami kraju, stanowi odpowiedź na pytanie o podstawowe kierunki rozwoju Lubuskiego. Drugi dokument jest efektem prac warsztatowych, przeprowadzonych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego, z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych i zrzeszeń pracodawców, reprezentantów organizacji społecznych, liderów opinii publicznej itp. Zawarta w dokumencie diagnoza miała za zadanie określić wewnętrzne potencjały oraz bariery rozwojowe, które zostały ujęte w analizie SWOT. Oba dokumenty nie są wprawdzie częściami SRWL, stanowią jednak jej dopełnienie, szczególnie w części diagnostycznej.

Zasadnicze elementy nowej Strategii, m.in. wizja, cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki interwencji, zostały przygotowane głównie
w ramach prac Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, usytuowanego w Urzędzie Marszałkowskim. Zostały one przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przedyskutowane podczas debaty z udziałem lubuskich parlamentarzystów, radnych i członków Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego. Zaproponowane cele są kontynuacją kierunków wyznaczonych w dotychczas obowiązującej Strategii. Wprowadzono nowe nazewnictwo celów i dostosowano ich układ do dokumentów unijnych i rządowych. Głównymi priorytetami rozwoju województwa lubuskiego w kolejnej dekadzie są: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawa dostępności komunikacyjnej i telekomunikacyjnej w układzie zewnętrznym i wewnętrznym, zapewnienie większej spójności społecznej i terytorialnej oraz wzmocnienie szeroko rozumianego zarządzania rozwojem. Osiągnięcie pożądanego stanu planuje się poprzez realizację celów operacyjnych oraz kierunków interwencji, rozumianych jako wskazanie działań niezbędnych do osiągnięcia celu

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 – załączniki