Drukuj

Strategia Sprawne Państwo 2011-2020 – projekt

Podjęcie kompleksowych działań w obszarze sprawności państwa wynika z niedokończonej reformy przebudowy i usprawnienia struktur instytucji publicznych, powolnego dostosowywania do standardów usług publicznych i prostych procedur ich świadczenia, braku skutecznych mechanizmów planowania strategicznego, nieefektywnego planowania i braku sprawnego zarządzania (np. nieefektywne zarządzanie środkami finansowymi, instytucjami publicznymi, zasobami ludzkimi i materialnymi), niedostatecznie szerokiego wykorzystywania ekspertyz i badań, niskiego poziomu wykorzystywania najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powolnego reagowania na nowe wyzwania i uwarunkowania międzynarodowe. W konsekwencji powyższe stanowi barierę rozwoju kraju, kształtuje niekorzystne relacje między organami państwa a obywatelem, a także przyczynia się postrzegania państwa jako nieefektywnego i nieskutecznego.

Cel główny Strategii brzmi: Państwo otwarte na potrzeby obywatela i efektywnie realizujące zadania publiczne.

Realizacja tak określonego celu strategii będzie stanowić ważny element rozwoju Polski, podwyższania jej konkurencyjności oraz stopnia zadowolenia obywateli. Przy jego realizacji, a także realizacji celów operacyjnych, kierunków interwencji i działań stosowane będą reguły postępowania i zasady tj. partnerstwo i dialog, polityka oparta na wiedzy, koordynacja i współpraca.

Wyznaczono także następujące cele operacyjne Strategii:

  1. Funkcjonalna struktura organizacyjna państwa.
  2. Skuteczne zarządzanie i koordynacja.
  3. Dobre prawo.
  4. Efektywne systemy ochrony praw obywatela.
  5. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura.
  6. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Strategia Sprawne Państwo