Drukuj

Strategie Sektorowe:

W roku 2009 Rada Ministrów przyjęła dokument pn. „Plan uporządkowania strategii rozwoju”, który stanowi pierwszy etap prac związanych z uporządkowanie obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Zawiera on koncepcję dotyczącą zoptymalizowania liczby obowiązujących strategii rozwoju. Podejmowane w tym względzie działania mają doprowadzić do ograniczenia liczby obowiązujących i opracowywanych dokumentów o charakterze strategicznym, w tym strategii rozwoju, które przyjmowane są przez Rząd oraz ich systemowego uporządkowania.

W dokumencie zaproponowano ograniczenie liczby strategii rozwoju i polityk – z  42 dokumentów tego typu – do 9 nowych, zintegrowanych strategii rozwoju, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju, stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Są to następujące strategie:

- Strategia Innowacyjności i Efektywności

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

- Strategia Rozwoju Transportu

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020

- Strategia Sprawne Państwo 2011-2020

- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

- Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP