Drukuj

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki będzie jedną z 9 strategii sektorowych dotyczących programowaniu rozwoju Polski. Strategia kładzie szczególny akcent na wzmacnianie współpracy oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, powstawaniu i wdrażaniu innowacji, a także efektywnemu korzystaniu z dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i naturalnych.

Głównym celem określonym w Strategii jest:

Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy.

W dokumencie określono następujące cele operacyjne:

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki