Drukuj

SZOOP – konsultacje społeczne przedłużone

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP). Pierwotny termin zgłaszania uwag minął 8 kwietnia. Jednak zgodnie z decyzją Zarządu okres ten zostaje wydłużony do 15 kwietnia br. Jednocześnie przedłużone zostają konsultacje społeczne Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uwag do ww. dokumentów na załączonych poniżej formularzach. Uwagi prosimy wnosić tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na wskazane poniżej adresy e-mail: konsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.pl lub odpowiednio konsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.pl. Uwagi, które będą wniesione po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020

Kryteria Wyboru Projektów EFS

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG SZOOP

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Kryteria wyboru