Drukuj

Trzeci Projekt RPO-L2020 przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!

10 marca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął trzeci Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dokument zawiera następujące zmiany:

  1. Przeformatowano dokument, w celu ułatwienia wprowadzania informacji z RPO-L2020 do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją Europejską (system SFC) oraz w związku z aktualizacją Szablonu Programu Operacyjnego
    2014-2020 w Polsce z komentarzem
    .
  2. Zaktualizowano tabele Planu finansowego, wraz z uszczegółowieniem projekcji finansowej w ramach poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych, zgodnie z aktualizacją alokacji przyjętą przez Zarząd w dniu 25.02.2014 r.
  3. Projekt uzupełniono o tabele wskaźników realizacji,
  4. W projekcie uwzględniono tabelę obejmującą klasyfikację Kategorii Interwencji w odniesieniu do EFRR i EFS w podziale na OP.
  5. Doprecyzowaniu uległy typy projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej.

Trzeci Projekt RPO – L2020 zostanie przekazany do zaopiniowania Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Przed przekazaniem dokumentu do Komisji Europejskiej niezbędne będzie uzupełnienie jego treści o wyniki ewaluacji ex-ante oraz uwagi zdefiniowane w trakcie postępowania w sprawie Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko realizowanych dla RPO-L2020.

Przypominamy, że w obecnej chwili trwają konsultacje społeczne Projektu RPO-L2020 wraz z Prognozą OOŚ, które zostaną zakończone 24 marca br. Dokument konsultowany w ramach procedury związanej z Prognozą OOŚ nie zawiera zmian ujętych w trzecim Projekcie RPO. Zmiany te nie wpływają na zakres wsparcia ujęty w poprzedniej (dołączonej do Prognozy OOŚ) wersji Programu.

 

Projekt_RPO-L2020_10.03.14_wer.3