Drukuj

Warsztaty dot. programowania polityki spójności na lata 2014-2020

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele departamentów MRR zaangażowanych w prace nad umową partnerstwa i programami operacyjnymi oraz urzędów marszałkowskich, które reprezentowane były przez przedstawicieli różnych komórek organizacyjnych urzędów odpowiedzialnych za programowanie strategiczne, wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów województw. Udział w nich wziął także Pan Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z przygotowaniem systemu realizacji polityki spójności w latach 2014-2020, w tym w szczególności spraw dotyczących dwu-funduszowych regionalnych programów operacyjnych.
Poniżej znajdują się wyniki dwudniowych posiedzeń, podczas których omówione zostały sprawy związane z aktualnym stanem w zakresie negocjacji rozporządzeń dotyczących przyszłej perspektywy finansowej, prac nad przygotowaniem umowy partnerstwa i programów operacyjnych, oraz prac i dyskusji prowadzonych w formule warsztatowej.

Warsztaty programowanie polityki spójności

www.mrr.gov.pl