Drukuj

Zakończony nabór do Kontraktu Lubuskiego

16 września zakończył się nabór koncepcji zgłaszanych do Kontraktu Lubuskiego (KL). W sumie wpłynęło ponad 60 propozycji planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przesłanych przez 23 partnerstwa. Zostaną one poddane analizie, następnie rozpoczną się negocjacje Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami wybranych partnerstw. – Doceniam mądrość beneficjentów. Są to przemyślane pomysły i myślę, że zostaną wysoko ocenione – mówiła podczas konferencji prasowej 23 września br. marszałek Elżbieta Polak.

Kontrakt Lubuski to dodatkowe narzędzie pozyskania środków dla samorządów województwa lubuskiego i nie tylko. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez gminy. – Zmobilizowaliśmy samorządy i organizacje pozarządowe do zawiązywania partnerstw w celu rozwiązania problemów na ich obszarze działania. Jest to inicjatywa pozarządowa, ponieważ beneficjenci obawiali się, że mocne wsparcie otrzymają tylko dwa obszary powiązań funkcjonalnych – dwa duże ZIT-y – zielonogórski i gorzowski, które dostaną specjalne środki. Podjęliśmy ten temat, przeprowadziliśmy konsultacje, wytłumaczyliśmy jakie są założenia Kontraktu Lubuskiego. Następnie ogłosiliśmy nabór – tłumaczyła marszałek Elżbieta Polak.

W sumie wpłynęło ponad 60 propozycji, złożonych przez 23 powstałe partnerstwa. Teraz zostaną one poddane szczegółowej analizie. – Dajemy sobie miesiąc na analizę i pewne podsumowanie. Wszystko to będzie się zbiegało z prowadzeniem negocjacji RPO, czyli jednocześnie będziemy ustalać ostateczne zapisy programu i będziemy to przekładać na to, co będzie się działo w kontrakcie lubuskim – tłumaczyła Katarzyna Drożak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Zgłoszone koncepcje muszą być inicjatywami zgłoszonymi przez partnerstwa, które wspólnie lepiej rozwiążą dany problem. – Nowa perspektywa daje takie możliwości, ponieważ dodaliśmy do strategii rozwoju województwa obszary strategicznej interwencji oraz obszary wiejskie, którym też mają być dedykowane specjalne działania – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Ponadto zgłaszane koncepcje muszą być przedsięwzięciami spójnymi z dokumentami strategicznymi regionalnymi i krajowymi i muszą w sposób kompleksowy rozwiązać problem w ramach partnerstwa.

Jak zwróciła uwagę marszałek Elżbieta Polak, wśród ponad 60 projektów, wiele zawiera koncepcję budowy ścieżek rowerowych. – Pomyśleliśmy więc o tym żeby zrobić taki projekt regionalny – lubuskie ścieżki rowerowe. Na pewno będzie nam łatwiej połączyć te ścieżki. Osiągniemy lepsze rezultaty, kiedy beneficjentem będzie np. Zarząd Dróg Wojewódzkich, który ma program budowy i modernizacji dróg za ponad 600 mln zł, w ramach którego można od razu w pasie dróg budować rowerowe ścieżki regionalne – mówiła.

Dyrektor Katarzyna Drożak podkreślała, że w podobny sposób może być rozwiązana także kwestia infrastruktury edukacyjnej, czy projektów związanych z ochroną zdrowia.

Zgłoszone w ramach naboru koncepcje można podzielić pod względem problemu, którego dotyczą na kilka grup. Przyszli beneficjenci (głównie przedstawiciele lubuskich samorządów) zwracają uwagę na potrzebę wsparcia w zakresie: rozwoju transportu niskoemisyjnego (13 koncepcji, głównie dotyczących tworzenia ścieżek rowerowych), infrastruktury turystycznej (9 koncepcji),  infrastruktury oświatowej (8 koncepcji), infrastruktury ochrony zdrowia (7 koncepcji). Zgłoszono też szereg projektów przedsięwzięć dotyczących m.in.: podniesienia konkurencyjności gospodarczej danego obszaru, rewitalizacji, efektywności energetycznej, zagospodarowania walorów przyrodniczych oraz poprawy jakości usług publicznych.

Ok. 10 koncepcji, które wpłynęły do Kontraktu Lubuskiego zawiera działania, których finansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Będziemy sprawdzać, czy występuje w nich wyraźne połączenie infrastruktury ze sferą społeczną. Jeżeli projekty spełnią ten warunek i będą ciekawe, będziemy je wspierać – tłumaczył Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu EFS.

Marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że projekty, które wpłynęły są naprawdę przemyślane i bardzo dobre. – To naprawdę duża kasa, którą można świetnie wykorzystać. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości, trzeba tylko chcieć. Piękne czasy przed nami – mówiła.

Dyrektor departamentu LRPO zaznaczył, że realizacja projektów w ramach Kontraktu Lubuskiego ma przynieść dużo lepsze efekty, niż realizacja projektów punktowych. – Zakładamy, że efekty realizacji projektów w ramach kontraktu lubuskiego będą większe niż efekty realizacji punktowych projektów. W związku z tym zmaksymalizujemy efektywność wykorzystana środków, które mamy w programie – tłumaczył.

Warto przypomnieć, że Kontrakt Lubuski nie jest jednak jedynym narzędziem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak partnerstwa będą premiowane także przy ocenie projektów w konkursach.

Po zakończeniu negocjacji, pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego oraz przedstawicielami obszaru objętego KL podpisane zostanie porozumienie dotyczące zasad realizacji Kontraktu.

Przypomnijmy, że założeniem KL jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju. Podejście takie zakłada identyfikację obszarów o określonym zestawie cech, diagnozę ich wewnętrznych potencjałów i barier rozwoju oraz dobór odpowiednio adresowanej, zróżnicowanej interwencji publicznej.

W ramach prowadzonych konsultacji KL zorganizowanych zostało 7 spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa, dodatkowo odbyły się spotkania indywidualne.

Charakter zgłoszonych koncepcji w ramach KL powinien być kompleksowy, odnoszący się do zidentyfikowanych w diagnozie barier i problemów występujących na obszarze objętym wsparciem. Analiza zgłoszonych koncepcji będzie dotyczyła m.in. tego jak dane przedsięwzięcie jest wyraźnie powiązane oraz zaspokaja w całości potrzeby podmiotów będących uczestnikami partnerstwa. Ważnym aspektem, na który zwrócą uwagę eksperci oceniający zgłoszone przedsięwzięcia, będzie również połączenie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie rozpoczęła się ocena zgłoszonych koncepcji, które zostaną podzielone na trzy grupy:

I. zadania wstępnie kwalifikujące się do wsparcia w ramach RPO-L2020,
II. zadania wstępnie kwalifikujące się do wsparcia w ramach RPO-L2020 wymagające zastosowania trybu negocjacyjnego,
III. zadania niekwalifikujące się do wsparcia w ramach RPO-L2020.