Drukuj

Założenia Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego

W dniu 7 lipca w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego odbyły się konsultacje Kontraktu Terytorialnego oraz Kontraktu Lubuskiego, którego założenia zarząd województwa przyjął 1 lipca. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli samorządów, uczelni, organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorców.

 

 

Kontrakt Terytorialny (KT) to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa. Niezależnie od środków UE, jednym z głównych celów kontraktu jest włączenie w proces finansowania polityki rozwoju również środków dostępnych na poziomie krajowym, innych niż te przeznaczone na współfinansowanie krajowe. przypomnijmy, że w ramach lubuskiego mandatu negocjacyjnego zostało wytypowanych 30 konkretnych zadań inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania w zdecydowanej większości będą środki UE pochodzące z programów krajowych na lata 2014-2020. Inwestycje kierowane do Kontraktu zostały zdiagnozowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Są to projekty uzgodnione jako kluczowe w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, a także projekty w ramach założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz projekty określone w toku prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE. Dla każdego zadania przygotowana została karta projektowa określająca szczegóły dotyczące planowych przedsięwzięć. pobierz listę przedsięwzięć

Tematyka spotkania wywołała duże zainteresowanie wśród uczestników. Pytano głównie o źródła finansowania zadań zgłoszonych do Kontraktu, szanse na ich realizację ze środków krajowych, zakres poszczególnych inwestycji, do Zarządu Województwa została skierowana również prośba o doprecyzowanie nazwy zadana związanego z Ponadregionalnymi specjalistycznymi centrami usług medycznych.

Prezentacja marszałek Elżbiety Polak dotycząca Kontraktu Terytorialnego – zobacz

Szczegółowe informacje na temat KT znajdują się tu

 

Drugim ważnym elementem konferencji był Kontrakt Lubuski (KL), który będzie narzędziem komplementarnym do Kontraktu Terytorialnego.  To dokument, który zdefiniuje koncepcje rozwoju i plany inwestycyjne małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich. Chodzi o to, aby rozwój regionu był zrównoważony, oparty nie tylko na miastach wojewódzkich i gminach ościennych, ale uwzględniał inne partnerstwa gmin. Premiowane będą partnerstwa i przedsięwzięcia, które kompleksowo rozwiązują zdiagnozowane problemy.

Ten temat spotkania również cieszył się dużym zainteresowaniem.

Dopytywano m.in. o to, co może znaleźć się w takim kontrakcie,  o szczegółowy podział środków, zasady zawiązywania partnerstw w ramach Kontraktu Lubuskiego,  możliwość udziału w KL gmin wchodzących do ZIT, o szczegółowy zakres planowych zadań. Poza tym zgłoszony został wniosek formalny związany z przeprowadzeniem szerokiej akcji informacyjnej na temat KT. Szczegóły z tym związane zostaną umieszczone w odrębnej informacji.


Prezentacja marszałek Elżbiety Polak dotycząca Kontraktu Lubuskiego – tu

Szczegółowe informacje na temat KL znajdują się – tu