Drukuj

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przyjęte przez Zarząd.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 kwietnia 2013 r. przyjął Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (Zarząd Województwa) należy opracowanie oraz uzgodnienie projektu programu operacyjnego. Zatem przyjęcie dokumentu jest kolejnym krokiem w kierunku przygotowania samorządu województwa lubuskiego do nowej perspektywy finansowej.

Założenia do programu zostały przygotowane zgodnie z dokumentami unijnymi, przede wszystkim projektem pakietu legislacyjnego określającego główne kierunki i zakres wsparcia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, strategii EUROPA 2020 oraz krajowymi, w tym założeniami Umowy Partnerstwa oraz projektem tzw. linii demarkacyjnej definiującej podział interwencji między poziom krajowy i regionalny. Na poziomie regionalnym dokument odnosi się przede wszystkim do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, której cele bezpośrednio przekładają się na cele wyznaczone w Założeniach RPO – Lubuskie 2020.

W dokumencie przedstawiono obraz społeczno-gospodarczy naszego regionu, w oparciu o który została przygotowana analiza SWOT, pokazująca atuty i szanse, jak też słabe strony i zagrożenia dla dalszego rozwoju województwa lubuskiego.

RPO – Lubuskie 2020 będzie programem dwufunduszowym, co oznacza, iż będzie wykorzystywał do realizacji osi priorytetowych dwa źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.

Przypomnijmy, na lata 2014-2020 dla województwa lubuskiego przydzielono wstępnie 728 mln euro, jednak w wyniku interwencji Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbiety Polak, kwot ta została zwiększona do 788,2 mln euro.

Należy pamiętać, iż Założenia są dokumentem żywym i będą podlegały zmianom ewoluując w kierunku Projektu Programu.

Jednym z najważniejszych czynników, poza dokumentami programowymi, strategicznymi i prawnymi wpływających na przyszły kształt Programu, są szerokie konsultacje społeczne przyjętych Założeń do RPO – Lubuskie 2020 z możliwie najliczniejszą grupą partnerów społecznych.

W związku z powyższym, pragniemy Państwa zaprosić do czynnego udziału w procesie konsultacji i  prosić o zgłaszanie uwag do dokumentu za pośrednictwem naszej strony internetowej (załączony formularz zgłaszania uwag) oraz w bezpośrednich spotkaniach, których cykl rozpoczniemy już wkrótce.

Poniżej zamieszczone zostały:

Założenia RPO – Lubuskie 2020

Formularz zgłaszania uwag

Wypełniony formularz proszę odsyłać na adres e-mail: j.dobrowolski@lubuskie.pl

Projekt linii demarkacyjnej pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Prezentacja Marszałek Elżbiety Polak