Drukuj

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego skonsultowano w powiecie sulęcińskim i słubickim.

W dniu 27 czerwca zorganizowano w Sulęcinie kolejne spotkanie konsultacyjne Założeń RPO – Lubuskie 2020. Tym razem do udziału w dyskusji na temat przyszłego okresu programowania zaproszono przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców z powiatów sulęcińskiego i słubickiego.

Spotkanie otworzył Starosta Powiatu Sulęcińskiego – Pan Dariusz Ejchart. Następnie Pani  Małgorzata Mizera-Wołowicz – Zastępczyni Dyrektorki Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej,  przedstawiła Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto cykl pytań, które dotyczyły m.in. inwestycji budowy sieci wodociągowych i ściekowych poza wyznaczonymi aglomeracjami. Zwrócono uwagę, że przy obecnych zapisach Założeń (wskaźnik RLM) znaczna część obszaru województwa zostanie wyłączona ze wsparcia w tym zakresie. Odpowiadając, poinformowano samorządowców, że budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach RPO skupiać się będzie przede wszystkim na aglomeracjach 2-10 tys. RLM. Kolejną sprawą, która żywo interesowała włodarzy miast był zaproponowany podział środków pomiędzy osie priorytetowe, w tym pula przeznaczona na finansowanie osi priorytetowej 7 dotyczącej transportu. Podnoszono problem zbyt małych środków przeznaczonych na modernizację dróg lokalnych. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego tłumaczyli, że wysokość środków przeznaczonych na inwestycje transportowe uzależniona jest od minimalnej wielkości środków przypisanej w projekcie Umowy Partnerstwa wybranym celom tematycznym (tzw. ringfencingi). Przesunięcia środków pomiędzy osiami priorytetowymi podlegają więc znacznym ograniczeniom. Kwalifikowalność modernizacji dróg lokalnych była wielokrotnie przedmiotem dyskusji na wszystkich szczeblach planowania i wdrażania środków UE w przyszłej perspektywie finansowej (w tym na poziomie Komisji Europejskiej). Na dzień przeprowadzenia konsultacji, co do zasady, nie ma zgody na tego rodzaju inwestycje w ramach RPO.

Kolejną sprawą, o której dyskutowano były osie priorytetowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia, w większym niż dotychczas zakresie, współpracy z pracodawcami. Zaproponowano wzmocnienie wsparcia związanego z dofinansowaniem wyposażenia miejsca pracy. Urząd marszałkowski, przygotowując Regionalny Program Operacyjny będzie starał się w taki sposób zapisać wsparcie kapitału ludzkiego, aby zwiększyć zaangażowanie pracodawców w ramach oferowanego wsparcia oraz zwiększyć gwarancje zatrudnienia uczestników.