Drukuj

Założenia RPO – Lubuskie 2020 skonsultowane z samorządami i przedsiębiorcami

Około 500 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Od 16 kwietnia do 1 lipca przeprowadzono 16 spotkań konsultacyjnych ws. Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z przedstawicielami różnych środowisk – m.in. samorządów, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami poszczególnych powiatów województwa.

Konsultacje były okazją do zgłoszenia uwag do dokumentu, co pozwoliło poznać potrzeby i oczekiwania lubuskiej społeczności. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia w zapisach powstającego programu. Oczywiście nie wszystkie postulaty znajdą swoje odbicie w treści RPO, z różnych względów, ich niezgodności z wymaganiami i ograniczeniami stawianymi przez Komisję Europejską, zdefiniowanymi na poziomie krajowym, czy też ich niezgodności z wizją rozwoju naszego regionu przyjętą w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Z punktu widzenia projektowania RPO każda uwaga ma swoją wartość dodaną. Realizacja zasady partnerstwa, poprzez otwarcie się na uwagi obywateli, uzupełnia obraz nakreślony w Założeniach.

Wśród najczęściej poruszanych kwestii wymienić należy możliwości finansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, modernizacji i budowy dróg wszystkich kategorii, (w tym wniosek dot. zmiany kryteriów oceny projektów dróg regionalnych/lokalnych), włączenia do dróg regionalnych: obwodnic miast, odcinków łączących drogi krajowe z wojewódzkimi, dojazdy do stref przemysłowych, drogi powiatowe stanowiące objazdy dla dróg wojewódzkich i krajowych. Inny wniosek dotyczył uwzględnienia w RPO 2014-2020 działań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, ale nie tylko przez jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, ponadto OSP wnioskuje, by w ramach Programu umożliwić również prace modernizacyjne. Pojawiały się głosy, by w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, szczególnym wsparciem objąć szkolnictwo zawodowe, a także dodać typ projektu: uruchomienie systemów wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych na założenie lub rozwój inwestycyjny w powiązaniu z zatrudnieniem. Kolejnym ważkim tematem, podnoszonym w trakcie spotkań była możliwość zapewnienia środków na działania związane z modernizacją infrastruktury ochrony zdrowia i społecznej, przede wszystkim edukacyjnej, tym głównie w zakresie budowy przedszkoli. Istotnym tematem było ponadto wsparcie w obszarze ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym zniesienie ograniczeń dotyczących Równoważnej Liczby Mieszkańców oraz wskaźnika zagęszczenia (które wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska i dotyczą realizacji zadań na obszarach aglomeracji). Powyższa lista nie wyczerpuje zakresu propozycji zmian w Założeniach. Szczegółowe podsumowanie konsultacji będzie stanowiło część opracowywanego projektu RPO – Lubuskie 2020.

Niestety możliwość uwzględnienia uwag dotyczących dróg jest ograniczona. Komisja Europejska jest przeciwna inwestycjom w drogi lokalne, a wsparcie ma być kierowane głównie na projekty dotyczące sieci TEN-T oraz projekty dotyczące połączenia dróg niższej kategorii z siecią TEN-T. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem mapy połączeń drogowych, które zostaną objęte wsparciem. Z pewnością możliwe natomiast jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i uruchomienie systemów wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Odnosząc się do infrastruktury społecznej, należy zwrócić uwagę, iż co do zasady, projekty infrastrukturalne będą musiały być ściśle powiązane ze wsparcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Ponadto, w kontekście budowy przedszkoli, biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne, należy rozważyć zasadność takich projektów realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych. Istnieją lepsze rozwiązania w przedmiotowym obszarze – np. prowadzenie punktów przedszkolnych. Na tym etapie trudno powiedzieć z całą pewnością, czy zaakceptowane zostanie wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w proponowanym przez potencjalnych beneficjentów zakresie. W odniesieniu do możliwości dofinansowania z poziomu regionalnego termomodernizacji budynków publicznych – tu w grę wchodzi kwestia podziału oferowanego wsparcia między poziomem regionalnym a krajowym – już w trakcie prowadzonych konsultacji otrzymaliśmy potwierdzenie, iż nasze postulaty w tym zakresie zostały uwzględnione i takie przedsięwzięcia będą mogły być realizowane w ramach programów regionalnych. Wsparcie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej jest natomiast regulowane nie tylko na poziomie kryteriów oceny, ale przede wszystkim wynika z dokumentów wyższych rangą – w tym przypadku jest to Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz akty prawne wydawane przez Ministra Środowiska. Trwają prace nad aktualizacją tego dokumentu oraz przegląd granic aglomeracji.. Dodatkowo, niezbędne jest określenie zakresu wsparcia przyszłych RPO w tym obszarze (chodzi o przejęcie części zadań dotychczas realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dopiero wówczas będzie możliwe określenie warunków dostępu.

Przykładając ogromną wagę do współpracy z szerokim gremium społecznym w procesie projektowania przyszłej perspektywy, zapraszamy Państwa już dziś na kolejne, konsultacje, które będą poświęcone projektowi RPO – Lubuskie 2020, a które planujemy przeprowadzić jesienią br.