Drukuj

Założenia Umowy Partnerstwa przyjęte

Rada Ministrów 15 stycznia 2013 roku przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa. To ważny krok w przygotowaniach do nowego rozdania unijnych funduszy, ponieważ decyzje o sposobie podziału tych środków będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Dokument był szeroko konsultowany z przedstawicielami samorządów i partnerami społecznymi.

Założenia Umowy Partnerstwa (dalej: Założenia) określają kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.

Założenia stanowią także podstawę przygotowania projektu Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa Partnerstwa będzie rodzajem kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym pokażemy w jaki sposób chcemy zainwestować powierzone nam środki unijne i osiągnąć dzięki nim cele rozwojowe kraju.

Założenia były konsultowane podczas 16 regionalnych konferencji w każdym z województw, w województwie Lubuskim konsultacje odbyły się 18 grudnia 2012 roku.

Oto kilka rozstrzygnięć jakie znalazły się w Założeniach:

- Pieniądze unijne będą inwestowane w dziedziny najbardziej istotne z punktu widzenia kraju. Mieszczą się one trzech obszarach: zwiększanie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.
- Fundusze Europejskie zostaną skoncentrowane na tych obszarach kraju, których rozwój przyniesie największe korzyści. Są to: 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), miasta wojewódzkie i okoliczne, powiązane z nimi gminy, miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, obszary, zwłaszcza wiejskie, których mieszkańcy nie mają dostępu do dóbr i usług oraz obszary przygraniczne.
- Fundusze unijne będą dzielone za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju, w tym 1 programu ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych. Będą także wdrażane programy dotyczące współpracy terytorialnej.
- Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Środki na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.
- Znacznie szerzej stosowane będą instrumenty finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców.
- Programy regionalne będą dwufunduszowe, co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz inwestycje w infrastrukturę.
- Znacznie więcej funduszy będzie zarządzanych na poziomie regionu. Oznacza to realny wzrost odpowiedzialności województw za prowadzoną politykę rozwoju.

Założenia Umowy Partnerstwa

Założenia Umowy Partnerstwa – załączniki