Drukuj

Zapraszamy do składania koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego!

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą nr 274/3307/14, przyjął uchwałę ws. założeń strategicznych Kontraktu Lubuskiego i dalszego procedowania w tej sprawie.

Założenia strategiczne Kontraktu Lubuskiego zostały uzupełnione i doprecyzowane głownie w części dotyczącej przygotowania koncepcji do KL oraz zawiązywania partnerstwa.
Został zmieniony również harmonogram prac nad Kontraktem Lubuskim. Zarząd przychylił się do wniosków i postulatów wójtów, burmistrzów, starostów z regionu ws. przesunięcia w czasie poszczególnych elementów prac nad Kontraktem, począwszy od prowadzenia naboru koncepcji do Kontraktu.
Nabór do Kontraktu Lubuskiego rozpocznie się 18 sierpnia a zakończy 16 września 2014 r.
Zarząd zapoznał się i przyjął informację dot. przebiegu konsultacji społecznych dot. Kontraktu Lubuskiego, powołał skład Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego i regulamin jego pracy oraz przyjął treść ogłoszenia o naborze koncepcji i propozycji do Kontraktu Lubuskiego.

Przypomnijmy, założeniem Kontraktu Lubuskiego jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju. Podejście takie zakłada identyfikację obszarów o określonym zestawie cech, diagnozę ich wewnętrznych potencjałów i barier rozwoju oraz dobór odpowiednio adresowanej, zróżnicowanej interwencji publicznej. Wspólnym mianownikiem dla określenia ww. cech jest zidentyfikowany obszar powiązany funkcjonalnie.
Jednym z elementów realizacji takiego podejścia do polityki rozwoju będzie Kontrakt Lubuski. Koncepcja Kontraktu związana jest z celami i Obszarami Strategicznej Interwencji określonymi
w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Ponadto Kontrakt Lubuski wynika również
z zapisów sekcji 4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Charakter przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach KL powinien być kompleksowy, odnoszący się do zidentyfikowanych w diagnozie barier i problemów występujących na obszarze objętym wsparciem. Przedsięwzięcia kierowane do Kontraktu Lubuskiego powinny być zintegrowane, wyraźnie powiązane, swoim zakresem zaspokajać w całości potrzeby podmiotów będących uczestnikami partnerstwa. Realizacja Kontraktu ma również doprowadzić do połączenia interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Założenia Kontrakt Lubuski

Ogłoszenie o naborze

Podsumowanie konsultacji Kontrakt Lubuski

Skład Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego i Regulamin prac Zespołu