Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie tworzenia ośrodków sieci Enterprise Europe Network

Opublikowane zaproszenie do składania wniosków w ramach programu COSME umożliwi realizację projektów tworzenia ośrodków sieci EEN wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa na lata 2015-2020. Termin składania wniosków upływa 15 maja br.

 

 

Enterprise Europe Network jest inicjatywą Komisji Europejskiej zapoczątkowaną w ubiegłym okresie programowania na lata 2007-2013, której celem jest wspieranie MŚP. Sieć pomaga małym firmom wykorzystywać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. EEN współpracując z miejscowymi organizacjami przedsiębiorców oferuje MŚP pomoc w zakresie poszerzenia działalności poza granicami kraju, rozwijania firmy na nowych rynkach, technologii, finansowania i dostępu do funduszy czy też porad prawnych i usług informacyjnych np. w zakresie własności intelektualnej, patentów itd. Sieć łączy działanie około 600 ośrodków EEN na całym świecie w tym w Polsce. W ubiegłym okresie programowania na lata 2007-2013 na terenie Polski funkcjonowało 30 takich ośrodków.

Program: COSME -program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP

Numer zaproszenia: COS-WP2014-2-1 – COSME Enterprise Europe Network

Otwarte zaproszenie do składania wniosków dotyczy dofinansowania projektów utworzenia ośrodków EEN na lata 2015-2020.

Objęte wsparciem ośrodki EEN będą funkcjonować w formie konsorcjów złożonych z instytucji i organizacji mających doświadczenie w świadczeniu usług dla MŚP na obszarze objętym wsparciem. W skład konsorcjów mogą wchodzić m.in.:

  • instytucje wsparcia biznesu,
  • organizacje biznesowe,
  • agencje rozwoju regionalnego,
  • organizacje, instytucje badawcze oraz fundacje.

Ostateczny termin składania aplikacji upływa 15 maja 2014 r. o godz. 17:00