Drukuj

Zarząd Województwa Lubuskiego podsumował proces konsultacji RPO – Lubuskie 2020

Przyjęty 19 listopada Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 20 listopada do 29 grudnia 2013 r.

Państwa zaangażowanie i aktywność w debacie nad zapisami Programu jednoznacznie wskazują, iż pragną Państwo czynnie uczestniczyć w pracach nad kształtem RPO-L2020, za co chcemy wszystkim podziękować.

W dniu 23 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął informację podsumowującą proces konsultacji.

Realizując proces konsultacji społecznych kierowano się zasadą partnerstwa, która m.in. nakłada obowiązek ścisłej współpracy między odpowiednimi władzami i instytucjami uczestniczącymi w procesie programowania oraz szerokim gronem partnerów społecznych. Konsultacje prowadzone były zgodnie z zapisami artykułu 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 1303/2013) w sprawie wspólnych przepisów, które określają w odniesieniu do każdego programu operacyjnego państwa członkowskiego organizację partnerstwa z następującymi partnerami i organizacjami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzy publicznej, jak też partnerami gospodarczymi i społecznymi, podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerami działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości i niedyskryminacji.

Pierwszy etap konsultacji społecznych Programu dotyczył Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i trwał od kwietnia do sierpnia 2013 r. (podsumowanie procesu konsultacji zostało zaakceptowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego we wrześniu 2013 r.).

Kolejnym etapem realizacji zasady partnerstwa w procesie przygotowania RPO były konsultacje społeczne Projektu Programu, w ramach którego od 23 listopada do 29 grudnia 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 412 uwag i sugestii.

Projekt RPO – Lubuskie 2020 poddano także konsultacjom w ramach Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Grupy zgłoszono szereg uwag i sugestii dotyczących treści dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele UMWL i jednostek podległych, ministerstw, organizacji pozarządowych, związków JST, co pokazuje jej otwarty charakter.

Dodatkowo  trakcie trwania konsultacji odbyło się również szereg spotkań branżowych (posiedzenie Rady Rozwoju Województwa, posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji, spotkania z przedsiębiorcami – śniadanie przedsiębiorców oraz posiedzenie Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, posiedzenie Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich), podczas których prezentowany był Projekt Programu wraz z listą projektów strategicznych.

 

Uwzględnione uwagi zostaną wprowadzone do drugiej wersji Projektu RPO – Lubuskie 2020. Wśród uwzględnionych uwag znalazły się m.in. te dotyczące: szerszego ujęcia w programie zapisów dotyczących wsparcia obszarów wiejskich, włączenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej w ramach PI 8.5, czy rozszerzenia katalogu beneficjentów w ramach OP 4 i umożliwienie wsparcia wszystkim jednostkom OSP z województwa lubuskiego (również tym funkcjonującym poza KSRG). Uwzględniono także uwagę dystrybutora energii elektrycznej dotyczącą możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej służącej dystrybucji energii z OZE oraz wniosek przewoźnika kolejowego dotyczący dodania w ramach OP 5 typu beneficjenta: zarządcy infrastruktury dworcowej w tym PKP S.A.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zdecydowana część zgłoszonych sugestii dotyczyła etapu wdrożeniowego, nie samego Programu lub miała charakter precyzujący, co przy założeniu, iż Program jest dokumentem ogólnym nie mogło zostać skonsumowane w opracowywanym dokumencie (np. rozszerzenie listy Beneficjentów, szczegółowe typy projektów, rozwiązania dot. zasad finansowania, rozwiązania dot. wyboru projektów, kryteria wyboru, itd). Część uwag miała charakter techniczny, korekcyjny, porządkujący i uszczegóławiający wybrane zapisy. Zgłaszano również uwagi dot. zmian zapisów wynikających bezpośrednio z linii demarkacyjnej (wersja z listopada 2013 r.) porządkującej wsparcie pomiędzy poziomem krajowym oraz regionalnym.

 

Zarząd Województwa Lubuskiego kończąc ten etap konsultacji przyjął jego podsumowanie, w zbiorczej tabeli, która zawiera stanowisko IZ RPO-L2020 do zgłoszonych uwag.

Podsumowanie_konsultacji_Projektu RPO – Lubuskie 2020

Tabela zgłoszonych uwag w ramach konsultacji Projektu RPO – Lubuskie 2020