Drukuj

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 lutego br. przyjął drugą wersję Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się między 20 listopada a 29 grudnia 2013 r. oraz rekomendacje przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zapewnienia zgodności Programu z Umową Partnerstwa. Planowany zakres wsparcia nie uległ zasadniczej zmianie w RPO-L2020.

Najważniejsze zmiany to:

-        uwzględnienie aktualnych zapisów dokumentów porządkujących proces programowania (w tym pakietu legislacyjnego KE i Umowy Partnerstwa);

-        uwzględnienie uwag i sugestii po konsultacjach społecznych oraz spotkaniach branżowych;

-        uwzględnienie rekomendacji otrzymanych z MIiR;

-        przeformułowanie i uporządkowanie zapisów Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje w zakresie możliwego wsparcia, tak aby charakter Osi bardziej odpowiadał Celom Tematycznym nr 1 i 3;

-        podział środków w ramach RPO-L2020 na poszczególne priorytety inwestycyjne;

-        rezygnacja z realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9.3 wspieranie przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów je wspierających będzie realizowane w ramach OP 7 – Równowaga społeczna (PI 9.8 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia) oraz dla funkcjonujących na rynku podmiotów ekonomii społecznej – w ramach OP 1  (PI 3.3 – wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

 

Drugi Projekt RPO-L2020 – 14.02.2014