Drukuj

ZIT-y będą wspierały miasta

Polityka spójności na lata 2014-2020 będzie bardziej zorientowana na wymiar miejski. Narzędziami wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przewiduje się, że ZIT-y będą wdrażane na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz w zależności od decyzji władz regionów i zapisów kontraktów terytorialnych, w miastach o mniejszej wielkości.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument zaproponowany przez Komisję Europejską w pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności. Pakiet ten, po negocjacjach w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, określi podstawowe zasady inwestowania funduszy polityki spójności w Unii Europejskiej. Dzięki ZIT miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim”, tzn. szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), precyzyjnie odpowiadające na ich potrzeby.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponuje, by w ramach ZIT możliwe było dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie transportu publicznego, rewitalizacji, poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy efektywności energetycznej. ZIT wdrażane byłyby na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich (16 ZIT) oraz w miastach o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, jeśli taką decyzję podjąłby zarząd danego województwa, zgodnie z zapisami kontraktu terytorialnego

Aby skorzystać z tego instrumentu region powinien spełnić kilka warunków. Umawiające się samorządy powinny zawiązać zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa i przygotować program działań ZIT, który będzie podstawą dla udzielenia wsparcia. Muszą także mieć odpowiednią zdolność instytucjonalną, np. kadry, oraz podpisać porozumienie z zarządem województwa, który dysponuje środkami programów regionalnych.
Kwestie dotyczące ZIT są obecnie przedmiotem dyskusji na forum unijnym oraz w Polsce. Ostatecznie decyzje zapadną z uwzględnieniem wyników negocjacji budżetu UE oraz rozporządzeń dla polityki spójności.

Wymiar miejskiej polityki spójności ZIT – prezentacja MRR

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności 2014-2020