Drukuj

ZIT-y rozwiną Gorzów Wlkp. i Zieloną Górę

Wykorzystanie środków w nowej perspektywie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to temat spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawłem Orłowskim, który gościł 12 września w Zielonej Górze.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Adresatami ZIT-ów są miasta wojewódzkie i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie. Samorządy działać będą w zawiązanych na zasadzie partnerstwa Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, co da im szanse na pozyskanie dodatkowych środków w nowej perspektywie finansowej. Jak podkreślał minister Orłowski, mają być to trwałe partnerstwa, które będą działały także po 2020 roku.

ZIT-y powstają w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co też umożliwi uzupełnienie innych działań zaplanowanych w programie. Jednak w ramach zawiązanych partnerstw miasta i obszary funkcjonalne będą mogły sięgać  także po środki z programów krajowych. – Komplementarność i partnerstwo może pomóc w aplikowaniu o środki z programów krajowych np. z Programu Inteligentny Rozwój – mówił minister Paweł Orłowski.

Marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że partnerstwa są bardzo dobrą formą ubiegania się o unijne środki, a przygotowane przez dwa lubuskie ZIT-y projekty wpisują się w założenia RPO oraz Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego. – Miasta diagnozują swoje potrzeby i potencjały oraz szukają sposobu rozwiązania problemów, które łączą je z obszarami funkcjonalnymi. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwój, nowoczesne technologie oraz rozwiązywanie problemów związanych z dostępnością transportową, ochroną środowiska czy dziedzictwa kulturowego. Są przygotowane konkretne projekty, które wpisują się zarówno w projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, jak i SRWL.

Dwie stolice, dwa ZIT-y

Lubuskie na realizację ZIT na terenie dwóch Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) otrzyma 59,8 mln euro, w tym 52,2 mln euro z EFRR oraz 7,6 mln euro z EFS.

W przypadku województwa lubuskiego będą to dwa ZIT-y:

  • MOF Zielona Góra z 185 tys. mieszkańców

MOF Zielona Góra tworzą: Miasto Zielona Góra – rdzeń, Gminy w strefie oddziaływania: Gmina Zielona Góra, Gmina Świdnica, Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, Gmina Zabór.

  • MOF Gorzów Wielkopolski z 156 tys. mieszkańców.

MOF Gorzów Wielkopolski tworzą Miasto Gorzów Wielkopolski – rdzeń, Gminy w strefie oddziaływania: Gmina Kłodawa, Gmina Santok, Gmina Deszczno, Gmina Bogdaniec.

Podczas spotkania włodarze obu lubuskich stolic przedstawili potrzeby i problemy  miast i obszarów funkcjonalnych, a tym samym pomysły na wykorzystanie środków w ramach ZIT.

Zdaniem Prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka najważniejsze kierunki inwestycyjne to dostępność komunikacyjna, rozwój funkcji usługowej szczególnie z wykorzystaniem rzeki Warty – modernizacja rzeki, rewitalizacja zdegradowanych obiektów użyteczności publicznej oraz budowa bloku energetycznego. Prezydent dziękował także za dotychczasowe wsparcie zarządu województwa.

O kierunkach inwestycyjnych mówił także Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Znalazły się wśród nich: transport  (ścieżki rowerowe, parkingi, wypożyczalnie rowerów, bezemisyjny transport publiczny), rewitalizacja wybranych obszarów, funkcje symboliczne (szlak wina i miodu) oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych (monitoring).

Co w ramach ZIT-ów?

Podstawowym warunkiem realizacji ZIT jest posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych.

Projekty wynikające ze Strategii ZIT, o charakterze komplementarnym do tych wspieranych przez RPO w formule ZIT, będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych, głównie z POIŚ 2014-2020.

 

Możliwy zestaw kierunków interwencji do realizacji w ramach ZIT:

  • Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (cele tematyczne – 4, 7);
  • Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego (cele tematyczne – 6, 8, 9, 10);
  • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (cele tematyczne – 4, 6);
  • Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych (cel tematyczny – 4);
  • Wspieranie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. wspólne dziedzictwo kulturowe, promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego MOF, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, usprawnienia dla niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu itp.) (cele tematyczne – 2, 6, 8, 9)
  • Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (cele tematyczne – 1, 3).

Cele realizacji ZIT-ów w Polsce:

- poprawa współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast

- promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych

- realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych

- zwiększenie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Prezentacja ZIT -  Marszałek E. Polak

Prezentacja ZIT- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Prezentacja ZIT – Gorzów Wielkopolski

Prezentacja ZIT – Zielona Góra