Drukuj

Złóż wniosek do programu PROGRESS

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym zaproszeniu do składania wniosków VP/2013/010 z programu PROGRESS „Delivering on skills for growth and jobs”.

Celem programu jest zachęcanie do nowych form współpracy poprzez partnerstwa pomiędzy publicznymi i prywatnymi aktorami na rynku pracy (takimi jak prywatne i publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorstwa w tym MŚP, izby handlowe, firmy świadczące usługi szkoleniowe, partnerzy społeczni, jednostki badawcze rynku pracy) do rozwiązania kwestii utrzymujących się niedoborów umiejętności i ich niedopasowania do potrzeb rynku pracy, aby pomóc w osiągnięciu równowagi popytu i podaży pracy w UE.  Tematyka działań dopuszczona w ramach zaproszenia:

  • Zielone miejsca pracy (Green jobs)
  • ICT i wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym (ICT and the Grand Coalition for Digital Jobs)
  • Usługi indywidualne i na rzecz gospodarstw domowych (Personal and household services)
  • Europejskie rady ds. umiejętności sektorowych (European Sector Skills Councils)

 

Budżet programu do przyznania w ramach zaproszenia to 5,6 mln. euro, kontrybucja środków UE wynosić będzie do 80% kwalifikowanych kosztów projektu. Kwalifikującymi się podmiotami do ubiegania się o grant są osoby prawne ustanowione i zarejestrowane w kraju członkowskim UE lub krajach uczestniczących w programie PROGRESS; które są podmiotem będącym:

  • partnerem społecznym (definicja określona w części 6.4.2. zaproszenia),
  • władzami publicznymi,
  • organizacją międzynarodową (definicja określona w części 6.4.2. zaproszenia),
  •  organizacją non-profit,
  • centrum badawczym, instytutem naukowym i/lub uniwersytetem.

 

Termin składania aplikacji upływa  15 stycznia 2014 r. Więcej informacji na stronie zaproszenia:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes

 

Kontakt w przypadku pytań: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego: EMPL-VP-2013-010@ec.europa.eu